Historia pewnej porażki. Badanie PERSUIT IV


Publikacja sprzed lat tłumaczy dzisiejszy algorytm leczenia za pomocą golimumabu chorych z colitis ulcerosa. CO WIADOMO – golimumab to całkowicie ludzkie przeciwciało skierowane przeciw postaci rozpuszczalnej i przezbłonowej TNFα . Jest zarejestrowany do stosowania w szeregu wskazań reumatologicznych i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Nie było formalnych badań z randomizacją oceniających przydatność golimumabu w chorobie Leśniowskiego-Crohna, choć w analizach obserwacyjnych wypadał obiecująco . Cykl badań nad zastosowaniem golimumabu w colitis ulcerosa zakładał możliwość leczenia indukcyjnego drogą dożylną bądź podskórną. Wykazano, że podawany podskórnie skutecznie indukował odpowiedź w tej grupie pacjentów . PACJENCI i METODA – w badaniu PERSUIT IV chorzy byli randomizowani do grup otrzymujących pojedynczą infuzję drogą dożylną w dawce 1, 2 lub 4 mg/kg m.ć. lub placebo . WYNIKI i WNIOSKI – w tygodniu 6 obserwowane różnice były tylko numeryczne – bez istotności statystycznej. Nie wykazano żadnej zależności odpowiedzi od wielkości podanej dożylnie dawki . Efektywność kliniczna postaci dożylnej golimumabu – jak piszą autorzy – była niższa od spodziewanej i niższa od efektywności jego postaci podskórnej . Referencje: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/simponi-epar-product-information_pl.pdf Greener T. i wsp. The Unfinished Symphony: Golimumab Therapy for Anti-Tumour Necrosis Factor Refractory Crohn’s Disease J Crohns Colitis. 2018 Mar 28;12(4):458-464. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx176. Sandborn WJ i wsp. Subcutaneous golimumab…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.