Regulamin konta użytkownika portalu IBDinFocus.com

Strona główna » Regulamin konta użytkownika portalu IBDinFocus.com

Regulamin konta użytkownika portalu IBDinFocus.com

 1. Postanowienia ogólne

   1. Właścicielem portalu jest Medicina Proxima Sp. z o.o.
   2. Dane osobowe użytkowników portalu IBDinFocus.com
     1. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i utrzymania konta użytkownika (dalej „konto”) portalu i dostarczenia usług wymagających logowania oraz w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych właściciela portalu.
     2. Dane osobowe użytkownika konta będą przetwarzane w celu realizacji umów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).
     3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO).
     4. Podanie przez użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy z właścicielem portalu IBDinFocus.com do korzystania z usług, których udostępnienie wymaga logowania.
     5. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami potwierdza się, że: użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wycofania udzielonych zgód, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie przed wycofaniem zgody.
     6. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że jego dane przetwarzane są w sposób niewłaściwy, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
     7. Wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności portalu IBDinFocus.com
 2. Usługa i jej adresaci

   1. Portal IBDinFocus.com między innymi udostępnia usługi i treści, które mogą wymagać od użytkownika posiadania prawa do wystawiania recept.
   2. Dostęp to takich usług lub treści wymaga posiadania konta, którego założenie wiąże się z podaniem oczekiwanych w formularzu rejestracyjnym danych, które będą uwierzytelnione przez administratora.
   3. Uwierzytelnienie odbywa się przed uzyskaniem dostępu do usługi lub treści portalu.
   4. Przed aktywacją konta wysłane będzie powiadomienie potwierdzające adres poczty elektronicznej użytkownika.
   5. Brak potwierdzenia jego poprawności spowoduje usunięcie przez administratora wprowadzonych danych w czasie jednego tygodnia od wysłania powiadomienia.
   6. Założenie konta jest dobrowolne.
   7. Utrzymanie konta jest bezpłatne.
 3. Postanowienia szczegółowe

   1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w pełnej dyskrecji i wyłącznie do własnego użytku wykreowane przez siebie login i hasło.
   2. Z chwilą podjęcie podejrzenia o nieuprawnionym użyciu, próbie nieprawidłowego użycia konta lub podszywaniu się pod jego właściciela przez osoby trzecie lub bota(y) administrator ma prawo zablokować konto.
   3. Firma Medicina Proxima Sp z o.o. jest właścicielem praw autorskich do treści udostępnionych w Portalu i w aplikacjach. Treści te, w tym opracowania pisemne, tabele, ryciny, grafika lub fotografie te udostępniane są do użytku w celach informacyjnych i edukacyjnych.
   4. Każdorazowe wykorzystanie wymienionych w punkcie 3a niniejszego regulaminu przedmiotów prawa autorskiego w celu edukacyjnym wymaga podania źródła (www.IBDinFocus.com).
   5. Jakiekolwiek inne, niż opisane w punkcie 3c wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści (np. powielanie, publikowanie, dystrybucja, itd. ), bez pisemnej zgody co do przedmiotu kopiowania i celu jego wykorzystania jest zabronione.
 4. Uwagi i reklamacje.

   1. Reklamacje, zastrzeżenia, uwagi i pytania dotyczące konta użytkownika należy przesyłać na adres biuro@medicinaproxima.com
   2. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania.
 5. Postanowienia końcowe

   1. Właściciel portalu IBDinFocus.com dokłada wszelkich starań, by prezentowane materiały nie zawierały błędów i odzwierciedlały stan faktyczny.
   2. Komentarze towarzyszące publikacjom mają charakter prywatnych opinii autorów, w tym w szczególności opinie ekspertów lub zaproszonych do współpracy osób lub czytelników i nie muszą być tożsame z poglądami redakcji i właściciela portalu.
   3. Zastrzega się, że treści, które zawierają informacje o chorobie, lekach czy postępowaniu diagnostycznym nie stanowią same w sobie porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta ani przez kogokolwiek za taką uważane w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
   4. Ponieważ wszystkie decyzje mające konsekwencje terapeutyczne dla pacjenta powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu podejmującego je lekarza oraz powinny być podejmowane po osobistej konsultacji z tym lekarzem, wszelkie roszczenia prawne użytkowników wobec właściciela portalu IBDinFocus.com, dotyczące domniemanych lub ewentualnych szkód pośrednich i bezpośrednich nie będą akceptowane.

Regulamin obowiązuje od 2022.03.01.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds